warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 30.06.2010 (12:32:54)

POPOWODZIOWE ZALECENIA DLA PRODUCENTÓW WARZYWZALECENIA  AGROTECHNICZNE
Opracowanie: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski


Na terenach dotkniętych powodzią
W wyniku powodzi a następnie długotrwałej stagnacji wody nastąpiła degradacja oraz skażenie sanitarne gleb.
W związku ze znaczną utratą właściwości użytkowych i żyzności gleb oraz dużym ryzykiem zakażenia roślin nie zaleca się w roku bieżącym uprawy warzyw na terenach popowodziowych. Gleby dotknięte powodzią powinny zostać poddane rekultywacji. Podstawową czynnością po osuszeniu gleb jest poprawa stanu sanitarnego gleby oraz zastosowanie uprawek przywracających właściwą strukturę gleby i uzupełnienie niedoboru składników pokarmowych. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
  • zastosować wapnowanie gleb w formie tlenkowej,ponieważ wapno w tej postaci posiada właściwości dezynfekujące. Wapnowanie poprawia strukturę gleby oraz zwiększa dostępność dla roślin podstawowych składników pokarmowych. Jednorazowa dawka nawozów wapniowych powinna wynosić około 1,5-2,0 t na jeden hektar. Zastosowane nawozy wapniowe należy  wymieszać z warstwą uprawną gleby najlepiej za pomocą glebogryzarki, co przyczyni się do jej przewietrzenia i przywrócenia życia biologicznego.
  • wysiać mieszanki z roślin motylkowatych i zbożowych lub samych motylkowatych, które będą uprawiane jako nawóz zielony na przyoranie. Rośliny motylkowate ze względu na możliwość wiązania azotu z powietrza wzbogacają glebę w azot i poprawiają strukturę gleby. Ze względu na krótki okres uprawy można wysiać jednoroczne rośliny motylkowate takie jak: łubin  żółty, łubin wąskolistny, peluszka, wyka siewna. Rośliny  należy przyorać przed kwitnieniem, gdyż zawartość azotu w liściach jest wtedy największa i wynosi 3,5 do 4%.
  • jesienią korzystnym zabiegiem na glebach dotkniętych powodzią będzie głęboszowanie. Zabieg ten poprawi stosunki powietrzno-wodne głębszych warstw gleby, co sprzyja lepszemu rozwojowi systemu  korzeniowego roślin. Późną jesienią należy wykonać głęboką orkę przedzimową, w celu poprawy struktury gleby.
  • wiosną następnego roku należy wykonać zespół uprawek wiosennych, których celem jest wyrównanie powierzchni pola, ograniczenie strat wody poprzez parowanie, zniszczenie wschodzących chwastów oraz wprowadzenie nawozów. Wiosną należy także wykonać analizę chemiczną gleby aby zastosować właściwe nawożenie pod przewidywane uprawy warzyw. Bardzo korzystne jest nawożenie kompostem w dawce około 30 t na 1 hektar, które zwiększa zawartość substancji organicznej w glebie i wpływa korzystnie na jej strukturę oraz właściwości fizyczne. Zespół uprawek wiosennych najlepiej przeprowadzić za pomocą agregatów uprawowych.
Na terenach podtopionych
Stan plantacji warzyw na terenach podtopionych zależy od czasu stagnowania wody. Krótkotrwałe stagnowanie wody powoduje zaskorupienie wierzchniej warstwy gleby i nie jest groźne dla roślin. W takim przypadku należy:
  • po ustąpieniu wody i przesuszeniu wierzchniej warstwy gleby zastosować spulchnianie międzyrzędzi w celu jej napowietrzenia.
  • wykonać analizę chemiczną na zawartość podstawowych składników pokarmowych, ponieważ niektóre z nich mogły ulec wypłukaniu lub zostały przemieszczone wskutek spływu powierzchniowego. W przypadku    niedoboru składników zastosować dokarmianie doglebowe lub dolistne. Zalecany sposób dokarmiania i dawki nawozów można określić według zaleceń laboratorium wykonującego analizy.
Na terenach podtopionych przez dłuższy okres czasu (powyżej 4-7dni), wskutek niedotlenienia następuje zamieranie roślin lub wymakanie. Takich plantacji nie da się uratować i należy je zaorać. W czerwcu jest jeszcze czas na jesienną uprawę niektórych gatunków warzyw. Na zbiór jesienny możemy uprawiać takie gatunki jak kalafior, brokuł, kalarepa, kapusta pekińska, rzodkiewka, sałata, szpinak.
W sierpniu można również wysiać cebulę ozimą na zbiór wiosenny. Przed uprawą należy wykonać analizę chemiczną gleby i uzupełnić zawartość składników pokarmowych do zalecanego poziomu.

ZALECENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZED CHOROBAMI, SZKODNIKAMI I CHWASTAMI
Opracowanie: Prof. dr hab. Józef Robak, dr Zbigniew Anyszka, dr Maria Rogowska

    Główną czynnością na terenach po powodziowych jest rekultywacja gleb z zastosowaniem aktywnych form nawozów wapniowych (formy tlenkowe, wodorotlen- kowe, wapno pokarbidowe), gdyż nawozy te mają właściwości dezynfekujące. Szczególnie polecamy nawóz wapniowo-azotowy Perlka, który zwalcza szkodliwe mikroorganizmy glebowe i nasiona chwastów.
    Dużym zagrożeniem na terenach popowodziowych mogą być choroby pochodzenia glebowego powodowane przez organizmy grzybopodobne Pythium i Phytophthora lub Plasmodiophora brassicae, sprawca kiły kapusty. Proponowane formy nawozów wapniowych zastosowane w optymalnych dawkach ograniczą lub wyeliminują zagrożenie tymi chorobami. Nie przewidywane jest szczególne zagrożenie występowania szkodników lub pojawianie się nowych, inwazyjnych gatunków zagrażających uprawom roślin warzywnych. 

    Na plantacjach podtopionych lub okresowo zalanych mogą występować choroby bakteryjne, zwłaszcza w uprawach cebuli. Takie plantacje trzeba opryskiwać 1-3 krotnie co 7 dni mieszaniną fungicydu Amistar 250 SC (0,8 l/ha) + Grevit 200 SL lub Biosept 33 SL (1,5 l/ha).
    Na glebach zalanych okresowo lub podtopionych, gdzie stan uprawianych warzyw jest dobry, należy przede wszystkim wykonywać uprawki mechaniczne, które oprócz niszczenia chwastów zwiększą aerację gleby i poprawią stosunki wodno-powietrzne w glebie.
    Przed ponownym obsiewem pól w okresie letnim, należy przeprowadzać zabiegi mechaniczne w celu ograniczenia zachwaszczenia. W trakcie uprawy wybranych gatunków roślin warzywnych można zastosować herbicydy, ale wówczas zabiegi mechaniczne wykonywać tylko w razie potrzeby.
    Przepływające wody mogą przenosić nasiona chwastów nie występujących dotychczas na danym terenie. Nasiona te mogą być przenoszone nawet z odległych obszarów. Należy identyfikować nowe gatunki i zapobiegać ich zasiedlaniu się w nowym środowisku. 
    Po zaobserwowaniu nowych gatunków chwastów należy nie dopuścić do wydania przez nie nasion. Chwasty te można zwalczać mechanicznie, ręcznie lub metodą chemiczną, wykorzystując do tego celu herbicydy zawierające substancję aktywną glifosat (np. Roundup 360 SL, Avans Premium 360 SL). Herbicydy te najlepiej stosować przed uprawą warzyw lub po zbiorach.
    W celu ograniczenia zachwaszczenia można stosować rośliny poplonowe, wytwarzające dużą masę roślinną, które po kwitnieniu chwastów należy rozdrobnić i zaorać. 
    Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach oferuje swoją pomoc w zakresie doradztwa indywidualnego dla producentów warzyw w gminach dotkniętych powodzią, gdzie skoncentrowane były uprawy warzyw w polu i pod osłonami, przy współpracy z terenowymi oddziałami i instruktorami produkcji ogrodniczej ODR i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA
- udziela bezpłatnych konsultacji i porad w zakresie agrotechniki
- wykonuje bezpłatne zalecenia nawozowe na podstawie analiz chemicznych

prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski,
    email: stanislaw.kaniszewski@iwarz.pl;
    tel. 46 833 28 76
dr Irena Babik,
    email: irena.babik@iwarz.pl;
    tel. 46 833 28 76
dr Waldemar Kowalczyk,
    e-mail: waldemar.kowalczyk@iwarz.pl;
    tel. 46 833 42 52
mgr Anna Felczyńska,
    e-mail: anna.felczynska@iwarz.pl;
    tel. 46 833 42 52
e-mail ogólny: nawozenie@iwarz.pl

ZAKŁAD OCHRONY ROŚLIN
ochrona przed chorobami:
prof. dr hab. Józef Robak
    e-mail: jozef.robak@iwarz.pl;
    tel: 46 833 22 33,
dr Jan Sobolewski
    e-mail: jan.sobolewski@iwarz.pl;
    tel. 46 833 22 11 w.246

ochrona przed szkodnikami:
dr Maria Rogowska
    e-mail: maria.rogowska@iwarz.pl;
    tel: 46 833 31 17

ochrona przed chwastami:
dr Zbigniew Anyszka
    e-mail: zbigniew.anyszka@iwarz.pl;
    tel. 46 833 42 71

dezynfekcja gleby i pomieszczeń:
doc. dr hab. Czesław Ślusarski
e-mail: czeslaw.slusarski@iwarz.pl;
tel: 46 833 46 91