warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 15.10.2008 (06:48:19)

Badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008 rok.


Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Oferta powinna zawierać:

1)      Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Data wydania w/w dokumentów, nie może przekraczać 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia ofert;

2)      Aktualne zaświadczenie o wpisie firmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

3)      Oświadczenia podmiotu o prawach do wykonywania czynności będących przedmiotem umowy, tj. o spełnieniu warunków wynikających z Art. 22 w związku z Art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., (Dz. U z 2007 r., Nr 223, poz. 165 t.j.);

4)      Oświadczenie podmiotu spełnianiu warunków określonych w przepisach Art. 66 ust. 2 w/w ustawy o rachunkowości;

5)      Wykaz podmiotów ( z ostatnich 3 lat), których sprawozdanie finansowe badał wykonawca;

6)      Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Oferta oraz oświadczenia i zaświadczenia (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) muszą być podpisane przez te osoby, które są uprawnione do reprezentacji firmy.

 

Wybór ofert na badanie sprawozdania finansowego zapewni udział w badaniu tylko niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta. Termin do złożenia ofert ustalony jest do dnia 28 października 2008 roku.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka

96-100 Skierniewice

Ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3