warzywnictwo warzywnictwo
  About this site | How to find us     
Thursday, 13.12.2018
.
.
General informations
- Main page
- About Institute
- Management
- Activity
- Organization structure
- Science council
- Seminars and events
- News
- How to find us
Research center
- International cooperation
- International projects
- Local projects
Services
- Offer
- Training
Resources
- Employee's pages
- Library
Publishing
- Offer
- Publications
- Vegetable Crops Research Bulletin

Search:
 

 

 

 

 

 

 

 


News :: Message from 09.10.2008 (05:02:27)

Pisemny przetarg na dzierżawę

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ kompleksu gruntów rolnych o ogólnej powierzchni 25,6133 ha, położonych we wsi Mokra Prawa, na obrzeżach miasta Skierniewice, woj. łódzkie, obejmującego działki nr 880, 909, 911 i 910, z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne na gruntach ornych.


INSTYTUT WARZYWNICTWA
im. Emila Chroboczka
ul. Konstytucji 3-Maja 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
tel. (0-46) 833-34-34, fax. (0-46) 833-31-86

 
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ
kompleksu gruntów rolnych o ogólnej powierzchni 25,6133 ha,
położonych we wsi Mokra Prawa, na obrzeżach miasta Skierniewice, woj. łódzkie, obejmującego działki nr 880, 909, 911 i 910,
z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne na gruntach ornych.

Przewidywany okres dzierżawy wynosi 5 lat, z możliwością jego przedłużenia na kolejny taki sam okres.
Nieruchomości mają urządzone Księgi Wieczyste Nr LD1H/00020031/1 (dla dz. 910) i Nr LD1H/00020031/1 (dla pozostałych) w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach dzierżawy oraz o projekcie umowy można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 w siedzibie Instytutu Warzywnictwa, lub telefonicznie pod numerami: (0-46) 833-34-34, (0-46) 833-26-92. Grunty można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
Oferty przetargowe w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „PRZETARG – NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW w Mokrej Pr.” należy złożyć w kancelarii lub przesłać na adres Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00, dnia 24 października 2008 r.
O dopuszczeniu oferty do przetargu decydować będzie data i godzina wpływu oferty do Instytutu oraz wpłacenie wadium i przyjęcie warunków przetargu.
Oferta musi zawierać:
dane oferenta, t.j. imię i nazwisko, nr PESEL, adres, nr telefonu, a w przypadku jednostek organizacyjnych aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument będący podstawą działania;
proponowany roczny czynsz dzierżawny, wyrażony w równowartości ilości q pszenicy za każdy ha i średniej krajowej ceny skupu w I półroczu, według corocznego obwieszczenia Prezesa GUS, wraz z zobowiązaniem pokrywania wszelkich kosztów i ciężarów związanych z posiadaniem w/w nieruchomości;
dowód wpłaty wadium;
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem, warunkami przetargu oraz z projektem umowy i przyjęciu warunków przetargu bez zastrzeżeń.

Minimalna stawka (wielkość) czynszu dzierżawnego netto za jeden rok stanowi równowartość 8 q pszenicy za 1 ha fizyczny dzierżawionych gruntów (łącznie: 204,9 q/rok) i średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu, plus wszystkie koszty i ciężary związane z wydzierżawianymi nieruchomościami, a w szczególności: podatki, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i składki na spółkę wodną.
Wadium w kwocie: 2000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić na rachunek Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka nr 08 1240 3321 1111 0000 2853 6787 w PEKAO S.A. I-szy O/Skierniewice do dnia 23 października 2008 r., a potwierdzenie dokonanego przelewu dołączyć do oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy cała kwota wadium znajdzie się w w/w terminie na koncie Instytutu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Instytutu w dniu 24.10.2008 r. o godz. 1030.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy oferent - którego oferta zostanie przyjęta - uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych oferentów zostanie im zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu - bez jakichkolwiek odsetek - na wskazany rachunek bankowy.
Podpisanie umowy dzierżawy - według wzoru, który jest do wglądu w siedzibie Instytutu – odbędzie się w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Instytut, a jej wejście w życie nastąpi po uzyskaniu wymaganej zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzanie nieruchomością na zaoferowanych warunkach.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dzierżawcy spośród oferujących tę samą cenę, lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.